Tìm “số chẵn cuối cùng” trong mảng một chiều các số nguyên (chancuoi).

Đề bài: Tìm “số chẵn cuối cùng” trong mảng một chiều các số nguyên (chancuoi).

Sau đây,mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>
using namespace std;
void chancuoi(int a[],int n){
int i;
for(i=0;i<n;i++){
cout<<“a[“<<i<<“]:”;
cin>>a[i];
}
i=n-1;
while(a[i]%2==1){
i–;
}
if(a[i]!=0){
cout<<a[i];
}else{
cout<<“-1”;
}
}
int main(){
int n;
cout<<“\nNhap n :”;
cin>>n;
int a[n];
chancuoi(a,n);
return 0;
}

Mình xin kết thúc bài code tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *