Tìm “giá trị dương đầu tiên” trong mảng một chiều các số thực (duongdau).

Đề bài: Tìm “giá trị dương đầu tiên” trong mảng một chiều các số thực (duongdau).

Sau đây mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>
using namespace std;
void duongdau(int a[],int n){
int i;
for(i=0;i<n;i++){
cout<<“a[“<<i<<“]:”;
cin>>a[i];
}
i=0;
while(a[i]<0){
i++;
}
cout<<a[i];
}
int main(){
int n;
cout<<“\nNhap n :”;
cin>>n;
int a[n];
duongdau(a,n);
return 0;
}

Mình xin kết thúc bài code ở đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *