Viết hàm tìm một vị trí mà giá trị tại vị trí đó là một giá trị nhỏ nhất trong mảng một chiều các số nguyên.

Đề bài:Viết hàm tìm một vị trí mà giá trị tại vị trí đó là một giá trị nhỏ nhất trong mảng một chiều các số nguyên?

Sau đây,mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>

using namespace std;

void tim(int a[],int n){

int i,min,min1;

for(i=0;i<n;i++){

cout<<“a[“<<i<<“]”;

cin>>a[i];

}

min=a[0];

for(i=1;i<n;i++){

if(min>a[i]){

min=a[i];

min1=i;

}

}

cout<<“Vi tri so be nhat la : “<<min1;

}

int main(){

int n;

cout<<“\nNhap n ” ;

cin>>n;

int a[n];

tim(a,n);

return 0;

}

Mình xin dừng bài code tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *