Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều các số thực.

Đề bài:Tìm giá trị lớn nhất trong mảng một chiều các số thực?

Sau đây,mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>

#include<algorithm>

using namespace std;

int main(){

int i,n;

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

float a[n];

for(i=0;i<n;i++){

cout<<“a[“<<i<<“]”;

cin>>a[i];

}

sort(a,a+n);

cout<<“So lon nhat la : “<<a[n-1];

return 0;

}

Mình xin kết thúc bài code tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *