Viết chương trình nhập n và tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.

Viết chương trình nhập n và tính tổng S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.

Sau đây,mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>

using namespace std;

int tt(int n){

return n*(n+1)/2;

}

int main(){

int n;

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

cout<<“Gia tri cua bieu thuc s la : “<<tt(n);

return 0;

}

Mình xin kết thúc bài code tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *