Viết chương trình tính tổng của dãy số sau : S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n.

Đề bài: Viết chương trình tính tổng của dãy số sau : S(n) = 1 + 2 + 3 + … + n. ?

Đề bài

 

 

 

Ý tưởng : Ta có một công thức thế này  1+2+3+..+n=n*(n+1)/2.Mình quyết định dùng cách này để giải cho tiết kiệm bộ nhớ.

Sau đây mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>

using namespace std;

int main(){

int n;

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

cout<<“Tổng của dãy số là: “<<n*(n+1)/(float(2));

return 0;

}

Xong rồi đó,bạn f9 sau đó là f11 để chạy.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *