Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n.

Đề bài:Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n.?

Đề bài

 

 

 

Ý tưởng:đầu tiên chúng ta duyệt từ 1 đến int(sqrt(n)) sau đó đếm số ước của n trong dãy số này,sau đó nhân đôi lên là được.

Sau đây,mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>

#include<math.h>

using namespace std;

int main(){

int n,s=0,i;

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

for(i=1;i<=int(sqrt(n));i++){

if(n%i==0){

cout<<i<<” và “<<n/i<<“\n”;

}

}

 

return 0;

}

Xong rồi đó,bạn nhấn f9 sau đó là f11 để chạy chương trình.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *