Viết chương trình kiểm tra năm nhuận

Đề bài:Viết chương trình kiểm tra năm nhuận?

Ý tưởng: năm nhuận là năm mà chia hết cho 400 hoặc (chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100).

Sau đây,Mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>

using namespace std;

int main(){

int a;

cout<<“\nNhap nam : “;

cin>>a;

if(a%400==0){

cout<<“\nNam nhuan “;

}else{

if(a%4==0 and a%100!=0){

cout<<“\nNam nhuan”;

}else{

cout<<“Không phải năm nhuận”;

}

}

}

Xong rồi đó,bạn nhấn f9 sau đó là f11 rồi chạy chương trình nhá.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn đặt câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *