Tính tổng

Đề bài:Tính tổng S=1*3*5+3*5*7+….+n*(n+2)*(n+4).

Sau đây,mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>

using namespace std;

int main(){

int i,s=0,n;

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

for(i=1;i<n;i+=2){

s+=i*(i+2)*(i+4);

}

cout<<“Gia trị của tổng là : “<<s;

return 0;

}

Xong rồi đó,bạn nhấn f9 sau đó là f11 để run chương trình.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *