Tìm USCLN của 2 số a và b bất kỳ

Đề bài:Tìm USCLN của 2 số a và b bất kỳ?

Sau đây,mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>

using namespace std;

void ucln(int a,int b){

int r;

while(a%b!=0){

r=a%b;

a=b;

b=r;

}

cout<<“UCLN là “<<b;

}

int main(){

int a,b;

cout<<“\nNhap a :”;

cin>>a;

cout<<“\nNhap b :”;

cin>>b;

ucln(a,b);

return 0;

}

Xong rồi đó,bạn nhấn f9 sau đó là f11 để run chương trình.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *