Liệt kê số lẻ

Đề bài:In ra màn hình dãy số nguyên dương lẻ nhỏ
hơn số N nào đó được nhập vào từ bàn phím?

Sau đây mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>

using namespace std;

int main(){

int n,i;

cout<<“\nNhap n :”;

cin>>n;

for(i=1;i<n;i+=2){

cout<<i<<“\n”;

}

return 0;

}

Xong rồi đó,bạn nhấn f9 sau đó là f11 để run chương trình nhá.

Mình xin kết thúc bài thuyết trình tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *