Giải phương trình bậc 2

Đề bài:Giải phương trình bậc 2 :ax*x+b*x+c=0

Ý tưởng:

  • xét delta=b*b-4*a*c;
  • nếu delta <0 kết luận phương trình vô nghiệm.
  • nếu delta=0 kết luận có nghiệm kép.
  • nếu delta >0 kết luận có 2 nghiệm khác nhau.

Sau đây,mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>

#include<math.h>

using namespace std;

void pt(int a,int b,int c){

int delta;

delta=b*b-4*a*c;

if(delta>0){

cout<<“Nghiem 1 “<<(-b-sqrt(delta))/float(2*a)<<“\n”;

cout<<“Nghiem 2 “<<(-b+sqrt(delta))/float(2*a);

}else{

if(delta==0){

cout<<“Nghiem kep : “<<float(-b)/(2*a);

}else{

cout<<“Phuong trinh vo nghiem “;

}

}

}

int main(){

int a,b,c;

cout<<“\nNhap a :”;

cin>>a;

cout<<“\nNhap b :”;

cin>>b;

cout<<“\nNhap c :”;

cin>>c;

cout<<a<<“x2 + “<<b<<“x + “<<c<<“=0″<<“\n”;

pt(a,b,c);

return 0;

}

Xong rồi đó,bạn nhấn f9 sau đó là f11 để chạy chương trình nhá.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *