Viết hàm tính tổng các giá trị âm trong mảng 1 chiều các số thực

Đề bài : Viết hàm tính tổng các giá trị âm trong mảng 1 chiều các số thực?

Ý tưởng : đầu tiên duyệt a[i] từ 0 đến hết mảng ,sau đó kiểm tra xem a[i] có <0 hay không,nếu có thì cộng vào.

Sau đây mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>

using namespace std;

void tong(int a[],int n){

int s=0;

for(n-1;n>=0;n–){

if(a[n]<0){

s+=a[n];

}

}

cout<<“Tong la : “<<s;

}

/* Hàm void là hàm không có giá trị trả về,nên không có lệnh RETURN */

int main(){

int i,n,a[n];

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

for(i=0;i<n;i++){

cout<<“a[“<<i<<“]:”;

cin>>a[i];

}

tong(a,n);

return 0;

}

Xong rồi đó,nhớ bỏ hết mấy cái comment đi nhá.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *