Tìm giá trị lớn nhất trong mảng 1 chiều các số thực

Bài tập:Tìm giá trị lớn nhất trong mảng 1 chiều các số thực.

Phân tích đề bài :

  • Input :Các a[i].
  • Output Giá trị max.

Ý tưởng: đầu tiên,tạo một biến max,gán biến max cho giá trị a[0],sau đó cho i chạy từ 1 đến hết mảng ,nếu max<a[i] thì gán a[i] cho max.

Sau đây mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>    /* Thư viện iostream cung cấp các hàm cout và cin để nhập xuất chương trình */

using namespace std;     /* không có lệnh này thì không dùng được cout và cin */

int main(){        /* hàm main là hàm chính trong chương trình,bạn có thể tạo nhiều hàm,nhưng bắt buộc phải có hàm main,khi chạy chương trình sẽ chạy hàm main đầu tiên */

int i,n;           /* khai báo 2 biến kiểu nguyên i,n  và biến trung gian max*/

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

float a[n],max;

for(i=0;i<n;i++){

cout<<“a[“<<i<<“] :”;

cin>>a[i];

/* Nhập giá trị cho các a[i] */

}

max=a[0];       //gán giạ trị của a[0] cho max

for(i=1;i<n;i++){

if(max<a[i]){

max=a[i];

}

/* cho biến i chạy từ 1 đến hết mảng ,so sánh giá trị max với từng giá trị a[i],sở dĩ ghi điều kiện là max<a[i] vì giá trị max lúc đầu chỉ là giá trị max tạm thời,vẫn tồn tại những giá trị lớn hơn nó */

}

cout<<“Giá trị lớn nhất của mạng là : “<<max;

}

Xong rồi đó,Bạn nhấn F9 sau đó là F11 để chạy nhá,mình xin kết thúc bài tập tại đây ,à,khi code bạn nhớ bỏ mấy cái comments đi nhé,cái đấy là mình thêm vào để bạn hiểu cho rõ,thêm vào là sai đấy,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *