Viết hàm tìm 1 vị trí mà giá trị tại vị trí đó là giá trị nhỏ nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên

Đề bài:Viết hàm tìm 1 vị trí mà giá trị tại vị trí đó là giá trị nhỏ nhất trong mảng 1 chiều
các số nguyên?

Ý tưởng : tạo 2 biến là min và min1,gán biến min cho giá trị a[0],gán min1 cho vị trí 0 sau đó duyệt như bài tìm giá trị lớn nhất.

Sau đây mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>

using namespace std;

int mi(int a[],int n){

int min,min1;

min=a[n-1];

min1=n-1;

for(n-2;n>=0;n–){

if(min>a[n]){

min=a[n];

min1=n;

}

}

return min1;

}

int main(){

int i,n,a[n];

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

for(i=0;i<n;i++){

cout<<“a[“<<i<<“]:”;

cin>>a[i];

}

cout<<mi(a,n);

return 0;

}

Xong rồi đó,bạn nhấn F9 và sau đó là F11 để chạy chương trình nhá,nhớ bỏ hết mấy cái comment đi.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *