Viết hàm sắp xếp mảng một chiều các số thực tăng dần?

Đề bài :Viết hàm sắp xếp mảng một chiều các số thực tăng dần?

ý tưởng: sử dụng hàm sort trong thư viện algorithm

Sau đây là bài code:

#include<iostream>

#include<algorithm>               /* thư viện algorithm cung cấp một số hàm tính toán */

using namespace std;

int main(){

int i,n;

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

float a[n];

for(i=0;i<n;i++){

cout<<“a[“<<i<<“]:”;

cin>>a[i];

}

sort(a,a+n);              /* hàm sort trong thư viện algorithm dùng để sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần */

for(i=0;i<n;i++){

cout<<a[i]<<“\t”       /* lệnh \t dùng để cách một khoảng,giống như bạn viết văn vậy,mỗi từ cần cách nhau một khoảng,cái này cũng vậy */

}

return 0;

}

Xong rồi đó,khi viết code nhớ bỏ mấy cái comment đi nhé.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *