Viết hàm liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là giá trị âm trong mảng 1 chiều các sô thực

Đề bài:Viết hàm liệt kê các vị trí mà giá trị tại đó là giá trị âm trong mảng 1 chiều các sô
thực?

Phân tích đề bài:

  • Input: mảng a và các a[i].
  • Output:Các số âm

Ý tưởng:cho mảng chạy từ i=0 đến hết mảng,nếu a[i]<0 thì biến đếm ++,không thì tăng i và tiếp tục vòng lặp.

Thuật toán:

  1. Nhập n và các a[i] và biến s=0.
  2. i=0
  3. nếu i>=n,in biếm đến ra ngoài và kết thúc chương trình.
  4. nếu a[i]<0,s++.
  5. if a[i]>0 i++
  6. quay lại bước 3.

Sau đây mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>

using namespace std;

void hieu(int a[],int n){

int i,s=0;

for(i=0;i<n;i++){

if(a[i]<0){

s+=1;

}

}

cout<<s;

}

int main(){

int i,n;

int a[n];

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;

for(i=0;i<n;i++){

cout<<“a[“<<i<<“]:”;

cin>>a[i];

}

cout<<“Số lượng các số âm :  “;

hieu(a,n);

return 0;

}

Rồi,mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *