Viết hàm kiểm tra trong mảng các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2004 hay không

Đề bài:Viết hàm kiểm tra trong mảng các số nguyên có tồn tại giá trị chẵn nhỏ hơn 2004
hay không?

Ý tưởng:Đầu tiên,duyệt mảng từ vị trí i=0 đến hết mảng,sau đó kiểm tra xem a[i] có phải là số chẵn hay không,sau đó kiểm tra xem a[i] đó có nhỏ hơn 2004 hay không.

Sau đây mình xin trình bày bài code.

#include<iostream>                /* Thư viện iostream cung cấp hàm cout và cin để bạn nhập xuất chương trình */

using namespace std;          /* không có lệnh này thì không thể sử dụng cout và cin  */

boolean kt(int a[],int n);       /* đây là một PROTOTYPE,kiểu boolean trả về true hoặc false */

int main(){                          /* hàm main là hàm chính trong chương trình ,bạn có thể tạo nhiều hàm nhưng bắt buộc phải có hàm main,khi chạy chương trình sẽ chạy hàm main trước tiên */

int i,n,a[n];           /* khởi tạo biến nguyên i,n và mảng gồm n phần tử */

cout<<“\nNhap n : “;

cin>>n;             /*nhập số phần tử có trong mảng */

for(i=0;i<n;i++){

cout<<“a[“<<i<<“]:”;

cin>>a[i];

/* Nhập giá trị cho tất cả các a[i]   */

}

if(kt(a,n)==true){

cout<<“Khong”;

}else{

cout<<“Co”;

}

return 0;              /* lệnh này giống như phần kết bài của bài code,giúp thông báo chương trình đã kết thúc an toàn */

}

boolean kt(int a[],int n){

int s=0;

for(n-1;n>=0;n–)

if(a[n]%2==0 and a[n] <2004){

s++;

}

if(s==0){

return true;

}

}

Xong rồi đó,nhớ bỏ mấy cái comment đi nhé,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *