Tìm max của 3 số

Đề bài:Tìm max của 3 số nguyên a,b,c.

Trước khi giải bài tập , mình xin nhắc lại một chút kiến thức nho nhỏ để bạn nhớ.

Cấu trúc if dạng 1:

if(biểu thức điều kiện) <công việc>

ý nghĩa :Nếu biểu thức điều kiện có giá trị đúng thì thực hiện công việc,sai thì không làm gì cả,trong đó công việc là một lệnh đơn hoặc một khối lệnh đặt trong dấu {  }.

chú ý:

  • biểu thức điều kiện luôn đặt trong dấu ngoặc đơn (  ).
  • nếu <công việc> chỉ có một lệnh thì không cần đặt trong dấu {  }.
  • biểu thức điều kiện chỉ có thể là một hằng ví dụ   (1==2) hoặc (1>2).
  • Sử dụng nhiều toán tử để biểu diễn các biểu thức điều kiện phức tạp.

Cấu trúc if dạng 2:

if(biểu thức điều kiện) <công việc 1>

else <công việc 2>

ý nghĩa:Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện công việc 1 ,nếu sai thì thực hiện công việc 2.

Cấu trúc if-else lồng nhau.

if(biểu thức điều kiện) <công việc 1>

else  {

if(biểu thức điều kiện) <công việc 2>

else <công việc 3>

}

Bây giờ mình xin trình bày cách giải bài tập trên:

Phân tích đề bài:

  • Input : a,b,c.
  • Output :số lớn nhất trong 3 số

Ví dụ:

  • Input : 3,4,5.
  • Output 5.

Bài giải:

#include<iostream>    /* thư viện iostream cung cấp các hàm cout và cin để nhập xuất dữ liệu */

using namespace std;                /* không có câu lệnh này thì không dùng được cout và cin  */

int main(){                            /* hàm main là hàm chính trong chương trình,bạn có thể tạo nhiều hàm nhưng bắt buộc phải có hàm main,khi chạy,chương trình sẽ chạy hàm main đầu tiên,bất chấp các hàm khác có viết đúng hay không   */

int a,b,c ,max ;                             /* khai báo kiểu nguyên cho 3 số a,b,c  và max là biến số trung gian  */

cout<<“\nNhap a : “;

cin>>a;

cout<<“\nNhap b : “;

cin>>b;

cout<<“\nNhap c : “;

cin>>c;

/* Nhap giá trị cho 3 biến a,b,c ,lệnh cout in cái đằng sau nó ra màn hình,lệnh cin giúp  lấy dữ liệu từ bàn phím */

if(a>b){

max=a;

}else{

max=b;

}

/* So sánh 2 biến a và b với nhau,nếu a lớn hơn thì gán giá trị của a cho max,ngược lại thì gán giá trị của b */

if(max<c){

max=c;

}

/* nếu giá trị của max vừa có được bé hơn c thì gán giá trị của c cho max,không thì giữ nguyên */

cout<<“Max là ” <<max;

/* in ra màn hình giá trị của max */

return 0;  /* lệnh return 0 thông báo là chương trình đã kết thúc một cách an toàn */

}

Xong rồi đó,nhưng cách trên chỉ là một trong vô vàn những cách khác nhau để tìm giá trị lớn nhất trong 3 số. Sau đây mình xin giới thiệu một cách khác để tìm max của 3 số.

có một công thức để tìm số lớn nhất trong 2 số như sau:

a>b?a:b;

ý nghĩa:đầu tiên so sánh a>b nếu đúng thì thực hiện biểu thức phía trước dấu : còn sai thì thực hiện biểu thức sau dấu :.

Bắt đầu code.

#include<iostream>

using namespace std;

int main(){

int a,b,c,max;

cout<<“\nNhap a : “;

cin>>a;

cout<<“\nNhap b : “;

cin>>b;

cout<<“\nNhap c : “;

cin>>c;

max=(a>b?a:b);

cout<<“\nSo lon nhat la : “<<(max>c?max:c);

return 0;

}

Mình xin kết thúc bài tập tại đây ,bỏ hết mấy cái comment đi nhé,đọc để cho hiểu thôi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *