Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh while và lệnh do…while?

Đầu tiên,để bắt đầu bài tập,mình xin nhắc lại một số kiến thức nho nhỏ để bạn nhớ lại:

Trong tất cả các chương trình chạy trong C++,bố cục bài viết code luôn phải tuân theo ít nhất là một trong 3 cấu trúc sau:

CẤU TRÚC TUẦN TỰ:cấu trúc này ám chỉ việc chương trình sẽ chạy một cách tuần tự từ trên xuống dưới,làm xong bước A rồi mới qua làm bước B,học hết lớp 1 rồi mới được chuyển lên học lớp 2,kiểu như vậy.

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH:Là cấu trúc mà khi chương trình gặp nó,chương trình sẽ lựa chọn 1 cái để thực hiện,ví dụ,bạn chọn địa điểm đi du lịch là Sầm Sơn hoặc Cửa Lò và bạn không thể đi 2 nơi cùng một lúc thì lúc này bạn cần sử dụng cấu trúc rẽ nhánh.

CẤU TRÚC LẶP:Là cấu trúc mà chương trình phải lặp đi lặp lại một khối lệnh nào đó cho tới khi thỏa mãn điều kiện thì dừng lại,giống như thời khóa biểu mà bạn học trên trường vậy,bạn phải lặp đi lặp lại nó hằng tuần cho tới khi thỏa mãn điều kiện dừng,đó là nghỉ hè.

Nhắc lại 2 kiến thức trong CẤU TRÚC LẶP :vòng lặp while và vòng lặp do..while.

Vòng while: cấu trúc :

Vòng while

 

 

 

 

 

 

Mình xin giải thích cách hoạt động của vòng while:   Đầu tiên ,nó sẽ kiểm tra biểu thức điều kiện xem có đúng hay không,nếu đúng thì thực hiện khối lệnh,sai thì sẽ dừng chương trình ngay lập tức.  Cái này cũng giống như là điểm danh sĩ số vậy,đầu tiên phải kiểm tra xem sĩ số lớp có đủ hay không đã,rồi mới bắt đầu giảng dạy.

 

Mình xin giải thích tiếp cách hoạt động của vòng lặp do…while .Đầu tiên,nó sẽ thực hiện khối lệnh một lần,sau đó mới đến phiên kiểm tra biểu thức điều kiện,Tức là thế này,nó giống như điểm danh sĩ số vậy,đầu tiên tôi cứ giảng bài trước,dạy được nửa buổi thì tôi lấy sổ ra tôi điểm danh xem lớp có đủ người hay không.

Rồi,bây giờ mình xin trả lời câu hỏi đầu bài:

  • Trong vòng lặp while,do kiểm tra điều kiện trước nên có trường hợp biểu thực điều kiện sai ngay từ đầu,nên vòng lặp sẽ không thực hiện được 1 bước nào cả,vậy bước lặp nhỏ nhất là 0.
  • Trong vòng lặp do..while,tôi không cần biết biểu thức điều kiện đúng hay sai,tôi cứ thực hiện khối lệnh trước đã,rồi mới tính tiếp,nên số bước lặp nhỏ nhất là bằng 1.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *