Bài tập đếm tại vòng for

Đề bài:Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện vòng lặp sau

for(int x=0;x<100;x++);

Đầu tiên để giải bài tập này,mình xin nhắc lại một chút kiến thức nho nhỏ để bạn nhớ lại.

Cú pháp vòng lặp for

for(biểu thức 1;biểu thức 2;biểu thức 3){

công việc cần giải quyết;

}

Lưu ý khi dùng vòng for():

  • biểu thức 1 là biểu thức logic
  • trong biểu thức 2 cần có lệnh làm thay đổi biểu thức 1
  • các vòng lặp for có thể lồng nhau
  • có thể chạy nhiều biến trong vòng for

Sau đây mình xin trả lời câu hỏi đầu bài, đầu tiên x=0 ,x<100 (đúng)  x tăng thêm 1 đơn vị tức là x=1;

lặp tương tự cho tới khi x=100 x<100 (sai so với biểu thức điều kiện) vòng lặp dừng tại đây.

đáp số là 100.

Mình xin kết thúc bài tập tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *