Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương rồi đưa ra: tổng, tích, hiệu của 2 số đó.

Đề bài :Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương rồi đưa ra: tổng, tích, hiệu của 2 số đó.

Phân tích đề bài :

  • Input: 2 số a và b.
  • Output : tổng,tích,hiệu,thương của 2 số a và b.

Ví dụ :

  • Input : a=5,b=4.
  • Output :     Tổng:  9  ;   Hiệu 1  ;  Tích 20 ; Thương 1.25.

Sau đây là sơ đồ khối để giải bài tập.

Sơ đồ khối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau đây mình xin trình bày bài code:

#include<iostream>                     /*  cái này là tiền xử lý ,bạn cần nó để có thể sử dụng hàm coutcin   */

using namespace std;                 /*  cái này cũng tương tự như tiền xử lý ,bạn cần nó để có thể sử dụng hàm coutcin   */

int main(){                                    /*     hàm main là hàm chính trong chương trình ,bạn có thể tạo rất nhiều hàm,nhưng bắt buộc phải có hàm main,khi chạy chương trình ,hàm main sẽ chạy đầu tiên bất chấp có hàm khác hay không   */

int a,b;             /*    đây là khai báo biến ,bạn cần khai báo biến để chương trình biết và quản lý và bạn có sử dụng nó,giống như việc bạn đi ra khỏi nhà vậy ,bạn cần phải khai báo xem mình đi đâu?đi với ai?mấy giờ về để gia đình biết và quản lý   */

cout<<“\nNhap a :”;

cin>>a;    /*         nhập a ,chú ý phạm vi biến và nhập đúng       */

cout<<“\nNhap b :”;

cin>>b;

cout<<“Tong la : “<<a+b<<“\n”;

cout<<“Hieu la : “<<a-b<<“\n”;

cout<<“Tich la : “<<a*b<<“\n”;

cout<<“Thuong la : “<<float(a)/b<<“\n”;    /* đây là ép kiểu , rất phổ biến trong làm toán lập trình , mình sẽ lấy một ví dụ cho các bạn hiểu rõ   .Ví dụ: mình khai báo 2 biến kiểu nguyên  :       int a=5,b=4;

nếu bạn chỉ ghi  (  a/b  ),thường thì 5/4 =1.25,nhưng vì đây là kiểu nguyên nên nó sẽ lấy phần trước dấu phảy,tức là a/b= 5/4 =1  thay vì là 1.25 như trước.

nhưng nếu bạn ép kiểu là  float(a)/b ,nó sẽ hiểu là phép chia lấy kết quả theo kiểu thực ,tức là float(a)/b =float(5)/4=1.25 ,nó lấy cả trước và sau dấu phảy           */

/*     4 cậu lệnh trên dùng để tính tổng hiệu tích thương của các số ,mình không dùng thêm biến phụ vì nó sẽ tốn bộ nhớ   */

return 0;  /* lệnh này dùng để kết thúc chương trình một cách an toàn và có 2 lý do:

thứ nhất : lệnh return 0; dùng để cho người đọc biết chương trình đã kết thúc,giống như làm văn vậy,bạn cần phải làm kết bài để giáo viên viết bạn đã làm xong,không là bị phạt nặng đó,cái này cũng tương tự như thế.

thứ hai:đây là hàm có kiểu trả về là int ,nên bạn cần phải trả về một giá trị gì đó,vậy mới phải phép.

*/

}

Mình xin kết thúc bài tập ở đây,À,khi viết code bạn hãy bỏ các dòng chữ trong dấu /*………….*/ đi nhé,đó chỉ là phần comment của chương trình,mình viết vào để bạn hiểu cho rõ thôi ,viết vào là sai đấy,bỏ mấy cái comment đó đi.

Mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *