Viết chương trình in ra màn hình các câu chào khác nhau, mỗi câu trên một dòng.

Đề bài:Viết chương trình in ra màn hình các câu chào khác nhau, mỗi câu trên một dòng.

Xin chào! Hôm nay mình xin hướng dẫn một bài tập nho nhỏ để bạn làm quen với C++.

Phân tích đề bài:

  • Input : không có.
  • Output : in ra màn hình các câu chào khác nhau.

Sau đây mình xin trình bày sơ đồ khối của bài tập:

Sau đây mình xin bắt đầu chương trình:

#include<iostream>                          /*Cái này là tiền xử lý,bạn cần nó để sử dụng các hàm coutcin*/

using namespace std;                      /*cái này có ý nghĩa như bộ tiền xử lý,bạn cần nó để chạy coutcin */

int main(){                                        /* Đây là hàm main,hàm chính trong chương trình,bạn có thể tạo rất nhiều hàm khác nhau trong chương trình nhưng bắt buộc phải có hàm main.Khi chạy,chương trình sẽ chạy những thứ trong hàm main trước tiên */

cout<<“Xin chào ! Mình là Charles Nguyễn \n”;          /*          Lệnh cout trong C++ có tác dụng in những thứ bạn viết trong chương trình hiện lên trên màn hình,trong trường hợp này ,sẽ xuất hiện một bảng đen với dòng chữ ‘Xin chào!Mình là Charles Nguyễn’,trùng khớp với những gì bạn vừa viết              */

cout<<“Hello! The names Charles \n”;                      /*   kí hiệu ‘/n’ dùng để xuống dòng,bạn cứ tưởng tượng như khi bạn viết văn vậy,mỗi lần viết hết một đoạn,bạn xuống dòng và viết đoạn mới,cái này cũng thế,nó sẽ xuống dòng để bạn viết các đoạn tiếp theo       */

cout<<“Xin chào các bạn “;                             /*       dấu   ;   dùng để kết thúc một câu lệnh,dấu   ;   là cái quan trọng nhất trong học lập trình máy tính,bạn sẽ bị xem thường nếu bỏ quên nó đấy           */

return 0;                      /*              Cái này dùng như một ký hiệu để kết thúc chương trình,

thứ nhất, nó cũng giống như làm văn vậy,cần phải có kết bài,nếu không sẽ bị trừ điểm,cái này cũng tương tự vậy.

thứ hai,đây là hàm có kiểu trả về là int (  int main()  ) nên bạn bắt buộc phải có giá trị trả về.             */

}

Xong rồi đó,bạn nhấn F9 sau đó là F11 để chạy chương trình nhé. À,khi viết code bạn bỏ mấy cái dòng chữ đặt trong dấu /* …….*/ đi nhé,cái đấy là phần comment trong khi viết code ,mình viết vậy là để bạn hiểu cho rõ thôi.

Mình xin dừng bài tập này tại đây,mời bạn nêu câu hỏi và ý kiến phản biện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *